ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 มี.ค. 65 ถึง 13 มี.ค. 65 รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
28 ก.พ. 65 ถึง 03 มี.ค. 65 สอบปลายภาค2/2564
26 ก.พ. 65 ถึง 27 ก.พ. 65 สอบ O-NET นักเรียนม.6
21 ก.พ. 65 ถึง 25 ก.พ. 65 ติว O-NET นักเรียนชั้น ม.6
15 ก.พ. 65 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
14 ก.พ. 65 กิจกรรมวันมาฆบููชา
13 ก.พ. 65 สอบ O-NET ม.3
08 ก.พ. 65 ถึง 11 ก.พ. 65 ติว O-NET นักเรียนชั้นม.3
07 ก.พ. 65 ถึง 09 ก.พ. 65 กิจกรรมแนะแนวสัญจร
10 ม.ค. 65 ตรวจ ATK ครั้งที่ 3
04 ม.ค. 65 ถึง 07 ม.ค. 65 สอบกลางภาค 2/2564