หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

                  โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นแนวทางในการจัดทำและเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ความเป็นสากล โดยมีแผนการเรียนที่สถานศึกษาเปิดทำการสอน ดังนี้
                     1) แผนการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล  เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 6  จำนวน 22 ห้องเรียน
                     2) แผนการเรียนตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียนในเรื่องวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพวิทย์ – คณิต) เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6   ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน จำนวน  6 ห้องเรียน
                   นอกจากนี้ ยังมีการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม การศึกษาเพื่อเรียนรู้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 และในปัจจุบันเปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติมเน้นภาษาที่สาม ได้แก่ ภาษาจีน เป็นต้น