ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายผไท อุทุมสกุลรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธันวาคม 2564 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 - 30 ตุลาคม 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางนันทนา ชมชื่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ธันวาคม 2558 - 12 ธันวาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ธันวาคม 2556 - 14 ธันวาคม 2558
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี กระทุ่มเขตต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ธันวาคม 2554 - 15 ธันวาคม 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชิน มั่นศิล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ตุลาคม 2551 - 14 ธันวาคม 2554
ชื่อ-นามสกุล : นางธนาลัย ลิมปรัตนคีรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 มกราคม 2546 - 10 ตุลาคม 2551
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประเสริฐ อยู่นาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2544 - 15 มกราคม 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภเศรษฐ์ เบญจาธิกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 มกราคม 2543 - 13 พฤศจิกายน 2544
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวรรณ บุณย์เพิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ตุลาคม 2540 - 20 มกราคม 2543
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประไพ มุ่งกำจัด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2539 - 28 ตุลาคม 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายประยุทธ ฉายรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2535 - 7 กุมภาพันธ์ 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายพิศิษฐ รื่นกวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2533 - 30 กันยายน 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ ผดุงศรี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2529 - 30 กันยายน 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายตุ๊ ชโลธร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2522 - 30 กันยายน 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายญาติ วิทยาภรณ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 พฤษภาคม 2502 - 28 กุมภาพันธ์ 2522
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง คำเจริญ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 พฤษภาคม 2499 - 27 พฤษภาคม 2502
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง สุทธิประเสริฐ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 กันยายน 2498 - 28 พฤษภาคม 2499
ชื่อ-นามสกุล : นายสาธร ผดุงถิ่น
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 มิถุนายน 2498 - 16 กันยายน 2498
ชื่อ-นามสกุล : นายเย็น กาญจนกันติ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 พฤษภาคม 2496 - 4 มิถุนายน 2498
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพร แย้มศรี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 มีนาคม 2496 - 25 พฤษภาคม 2496
ชื่อ-นามสกุล : นายเทพ สีขีรัตน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 กรกฎาคม 2494 - 4 มีนาคม 2496
ชื่อ-นามสกุล : นายพินิจ วีรวนิช
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 กันยายน 2487 - 25 กรกฎาคม 2494
ชื่อ-นามสกุล : นายสง่า สุทธิพงษ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2485 - 26 มิถุนายน 2487
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ พิมล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ตุลาคม 2482 - 25 พฤศจิกายน 2484
ชื่อ-นามสกุล : นายวรากร กันตามระ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 พฤษภาคม 2480 - 7 ตุลาคม 2482
ชื่อ-นามสกุล : นายซุนอ้อ พันธุบุญเกิด
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 เมษายน 2478 - 30 พฤษภาคม 2480
ชื่อ-นามสกุล : นายผ่อน วิทยาภรณ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 มีนาคม 2472 - 24 เมษายน 2478
ชื่อ-นามสกุล : นายแสร์ ศศิภูริ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มกราคม 2465 - 28 มีนาคม 2472